برنامه هرگلان به بهادر داغ

طبق برنامه شش ماهه دوم سال 92 

حرکت از صوفيان روز پنجشنبه 11 / 07 / 92 ساعت 13 آقاي يعقوب سر افروزه و عليرضا مرادي بسوي تبريز آغاز شد و ديگر اعضاي گروه که در ميدان راه آهن منتظر بودن پيوسته و بسوي شهر عجب شير حرکت کرديم در آنجا عضو ديگر گروه يعني آقاي محمد عکاسي  را سوار کرده و بسوي روستاي هرگلان که مقصد اصلي بود رهسپار شدم

[…]