جمعي از کوهنوردان صوفيان در قله دماوند

logo

در برنامه از پيش تعين نشده گروهي از کوهنوردان هيئت صوفيان بهمراه خانه کوهنوردان تهران در راه فتح قله دماوند از مسير غربي (پلور) هستند که حرکت از صوفيان روز چهارشنبه 92/06/06 ساعت 3 و حرکت بسوي دماوند از تهران روز پنجشنبه 92/06/07 ساعت 10 صبح
همنوردان هيئت کوهنوردي صوفيان : 1- آقاي جواد بني محمدعلي 2 ـ غلامرضا ستيز 3 – عباس رنجبري (هيمالا نورد صوفياني) 4 – يعقوب سرافروزه
همنوردان خانه کوهنوردان تهران : 1  – آقاي دکتر نادر رحيمي 2 – آقاي جواد شهرابي 3 – خانم گودرزي

[…]