صعود به قله کئچی قیران (هریس)

گزارش صعود به قله کئچی قیران (هریس) اعضای شرکت کننده 1 ـ احمد جهانگیری   2 ـ غلامرضا ستیز   3 ـ رضا عسکری   4 ـ  نیما موسوی   5 ـ جواد بنی محمد علی سرپرست برنامه

صعود به قله محبوب آباد (طویل داغی)

گزارش صعود به قله محبوب آباد (طویل داغی)

احتراما” یکی از بلند ارتفاعات قلل میشو داغی در شمال این سلسله کوه قله طویل داغی یا بعبارتی روستای محبوب آباد از توابع مرند است […]